Algemene Voorwaarden

 

Geldend per 1 januari 2016

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. Opdrachtnemer: Testudo
b. Opdrachtgever: De EVC-aanbieder of andere wederpartij van de opdrachtnemer
c. Opdracht: De in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de Opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van Testudo. Opdrachtgever dient de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk te accepteren.
2.2 Wijzigingen van, of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Testudo.

 

Artikel 3 - Geldigheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Testudo. Bovendien vormen zij een integraal onderdeel van de overeenkomst.
3.2 Indien partijen van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in onderling overleg wensen af te wijken, dan dient dat schriftelijk te worden vastgelegd.
3.3 Indien de Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen.

 

Artikel 4 - Offertes

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes vrijblijvend.
4.2 Offertes met een herhalend karakter binden slechts voor het door ons schriftelijk vastgesteld tijdsbestek.
4.3 Een offerte van Testudo heeft altijd een geldigheidsduur van 15 werkdagen, tenzij anders aangegeven.
4.4 Indien er binnen deze termijn geen overeenstemming is bereikt met Testudo, kunnen door wederpartij geen rechten meer worden ontleend. Na verloop van 15 werkdagen komen de offertes integraal te vervallen.

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1 Testudo verplicht zich de EVC-beoordeling naar beste vermogen uit te voeren.
5.2 Ondanks alle zorgvuldigheid aanvaardt Testudo geen enkele aansprakelijkheid voor (vermogens)schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de verkregen informatie (beroepsaansprakelijkheid). Wordt aansprakelijkheid toch toegewezen, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de werkzaamheden waar de schade betrekking op heeft.
5.3 Als Testudo op enig moment aansprakelijk is voor persoons- of zaakschade, zal deze nimmer meer bedragen dan hetgeen door de verzekeraar van Testudo in desbetreffend geval wordt uitgekeerd (bedrijfsaansprakelijkheid).
5.4 In geen geval is Testudo aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, zoals gederfde inkomsten.

 

Artikel 6 - Betalingen

6.1 Testudo verstuurt direct na akkoord op de offerte de factuur.
6.2 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en in ieder geval vóór het beoordelingsbezoek, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
6.3 Alle leveringen in deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief btw.
6.4 Reiskosten en reistijd zijn inbegrepen bij de prijzen van het erkenningsonderzoek.
6.5 Reclameringen over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend, per e-mail of eventueel per aangetekend schrijven, binnen acht dagen na dagtekening van de factuur.
6.6 Indien Testudo de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling, over het openstaande bedrag vertragingsrente verschuldigd zijn van 1% per maand of deel van een maand, welke aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen.
6.7 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het openstaande saldo, met een minimum van € 160,- te vermeerderen met omzetbelasting (btw).

 

Artikel 7 - Verplaatsen van data

7.1 Indien opdrachtgever dit wenst kan, in onderling overleg met Testudo, de EVC-beoordeling tot twee weken voor aanvang van het afgesproken beoordelingsbezoek kosteloos worden verplaatst naar een later gelegen startdatum. De opdrachtgever blijft hierbij zelf verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan voor de erkenningstermijnen.
7.2 Vanaf zeven kalenderdagen voor aanvang van het beoordelingsbezoek kunnen kosten voor verplaatsing in rekening worden gebracht.
7.3 In geval Testudo door ziekte van een of meerdere beoordelaars verhinderd is, wordt het beoordelingsbezoek verplaatst naar een nader overeen te komen datum.

 

Artikel 8 - Annulering en tussentijdse beëindiging opdracht door Testudo (overmacht)

8.1 Testudo heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien als gevolg van overmacht, zijnde een omstandigheid die niet is te wijten aan haar verwijtbare schuld, een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd.

 

Artikel 9 - Annulering door opdrachtgever

9.1 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht per aangetekend verzonden brief te annuleren.
9.2 Annulering kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van het beoordelingsbezoek.
9.3 Bij annulering korter dan drie weken voor aanvang van van het beoordelingsbezoek is de opdrachtgever verplicht de helft van de totaalprijs van de opdracht te voldoen.
9.4 In geval de opdrachtgever het beoordelingstraject tussentijds beëindigt, is de opdrachtgever verplicht het volledige tarief van de opdracht te voldoen.

 

Artikel 10 - Geheimhouding en vertrouwelijkheid

10.1 Testudo verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht betreffende het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
10.2 Gegevens van deelnemers worden door Testudo vertrouwelijk behandeld.

 

Artikel 11 - Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
11.2 Mocht het tot een geschil komen waar partijen onderling niet uit komen, is ieder der partijen bevoegd om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Artikel 12 - Slotbepaling

12.1 De opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
12.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand.